วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

การถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame

การนำวิธีระบบมาใช้ในการถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame

Output : การถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame
ชื่อวิชา : นวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่อผู้เรียน : นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดร
ชื่อผู้สอน : ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

Input : ทรัพยากรการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้
1.1 แผ่น Easy Knit Frame (5 ซี่/เฟรม) 5 แผ่น
1.2 เข็มโครเชต์
1.3 ไม้ถัก
1.4 กรรไกร
1.5 ไหมพรม
2. แหล่งที่มาของความรู้
2.1 สอบถามผู้รู้
2.2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
2.3 หนังสือ

Process : กระบวนการ

สัปดาห์ที่ 1 : ศึกษาหลักการและขั้นตอนวิธีการถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame

สัปดาห์ที่ 2 : เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame


สัปดาห์ที่ 3 : ถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame


สัปดาห์ที่ 4 : สอบถามผู้รู้ ดูข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ และตกแต่งชิ้นงาน


Output : การถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame
1. มีทักษะในการถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame
2. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. สามารถนำผ้าพันคอที่ได้มอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ ได้ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น
4. สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้การทำงานในแต่ละขั้นตอนด้วยกรปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทำให้ทราบปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการศึกษาจากคู่มือ ผู้รู้และค้นพบด้วยตนเอง
5. รู้จักการวางแผนงาน และการจดสรรเวลาเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
6. เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถนำผลงานที่ได้มาใช้ได้จริง
7. เผยแพร่ผลงานการถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame แก่ผู้ที่สนใจ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ในขั้นตอนการถักผ้าพันคอ โดยใช้ไม้ถัก ในขั้นตอนการพันไหมพรมไม้ถักมีความแข็งการนำไหมพรมข้าม Knit Frame ทำได้ยากถ้าไหมพรมตึงเกินไป
2. เมื่อมีการเปลี่ยนสีเส้นไหมพรมจะต้องคอยนับแถวให้เท่าๆกันทุกแถว เพื่อให้แถบสีเท่ากัน มิฉะนั้นการรื้อทำใหม่จะทำให้เราเสียเวลามากในการทำ
3. เมื่อถักผ้าพันคอไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่ดึงไหมพรมที่ทำเสร็จแล้วจะทำให้แถบผ้าพันคอไม่
สม่ำเสมอกันได้

วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค
1. แก้ปัญหาโดยการพันไหมพรมจะต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไป เพราะแถบผ้าพันคอจะไม่สม่ำเสมอ
2. ในการปฏิบัติถักจะต้องมีการนับแถวของเส้นไหมพรมในแต่ละสีเพื่อป้องกันการลืม และจำต้องจำให้ได้ว่าในแต่ละสีจะต้องถักกี่รอบ

Feedback : จากการถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame
การถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame ประสบความสำเร็จได้ผลงาน คือ ผ้าพันคอ 1 ผืน ตามที่ได้วางระบบไว้ แต่จากการถักยังไม่ค่อยมีความละเอียดมากนัก ใช้เวลาในการถักใช้เวลานาน เนื่องจากขาดความรู้ ความชำนาญในการถัก ฉะนั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อผลงานในชิ้นต่อๆ ไปจะได้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
วิธีระบบ : การถักผ้าพันคอโดยใช้แผ่น Easy Knit Frame